Bij pastorale spoed

Telefoon:
06 - 422 02 667


(voor Amsterdam-West)

Draagt u bij?

Wij willen een plek zijn van aandacht en ontmoeting met God en met elkaar. Dat kan niet zonder uw steun.
Geef nu!

Facebook

e-NieuwsbriefDag van gebed voor Synode over het gezin

Paus Franciscus heeft komende zondag 28 september uitgeroepen tot dag van gebed voor de Derde Buitengewone Algemene Vergadering van de Bisschoppensynode, die zal plaatsvinden van 5 tot19 oktober in Rome. Thema is “De pastorale uitdagingen van het gezin in de context van de evangelisatie”.

De particuliere Kerken, parochiegemeenschappen, instituten voor Godgewijd leven, verenigingen en bewegingen worden uitgenodigd om voor deze intentie te bidden tijdens de eucharistievieringen en andere liturgische vieringen, zowel op de dagen voorafgaand aan als tijdens de synode. In Rome zal elke dag gebeden worden in de kapel van de ikoon Salus Populi Romani in de basiliek van de heilige Maria de Meerdere (Maria Maggiore). De gelovigen, vooral de gezinnen, kunnen zich in hun persoonlijk gebed bij deze intentie aansluiten.

Als gebed wordt onder meer aangereikt het Gebed tot de heilige Familie voor de Synode, geschreven door paus Franciscus, en enkele voorgestelde intenties voor het gebed van de gelovigen (voorbede) die gebruikt kunnen worden in de zondagsmis van 28 september, maar ook tijdens de synode. Deze intenties kunnen ook worden ingevoegd in de smeekbeden van de lauden en vespers. Verder wordt tijdens de synode het rozenkransgebed bijzonder aanbevolen.

De Nederlandse Bisschoppen hebben het verzoek om mee te bidden uitgezet naar de parochies en religieuzen in hun bisdommen. Dit zijn de gebeden die door paus Franciscus beschikbaar zijn gesteld:

I – GEBED TOT DE HEILIGE FAMILIE VOOR DE SYNODE

Jezus, Maria en Jozef,
in u beschouwen wij
de luister van de ware liefde
en met vertrouwen wenden wij ons tot u.

Heilige Familie van Nazaret,
maak ook van onze gezinnen
plaatsen van gemeenschap en gebed,
authentieke scholen van het Evangelie
en kleine huiskerken.

Heilige Familie van Nazaret,
laat gezinnen nooit meer ervaren
wat geweld is, uitsluiting en scheiding:
dat ieder die gewond is of te schande gemaakt,
spoedig vertroosting en genezing mag ervaren.

Heilige Familie van Nazaret,
laat de komende Bisschoppensynode
ons meer bewust maken
van de heiligheid en onschendbaarheid van het gezin
en van zijn schoonheid in het plan van God.

Jezus, Maria en Jozef,
wil ons horen en verhoren.
Amen.

2

II – GEBED VAN DE GELOVIGEN (VOORBEDE)

Broeders en zusters,

als Gods gezin verzameld en door geloof bezield, richten wij onze smeekbeden tot de Vader; vragen wij dat onze gezinnen, met de hulp van Christus’ genade, authentieke huiskerken mogen worden, waarin Gods liefde beleefd en uitgedragen wordt.

− Voor paus Franciscus, die door God geroepen is
de Kerk voor te gaan in de liefde:
dat de Heer hem sterkt om zijn ambt te vervullen
in dienst aan de eenheid van het bisschoppencollege
en van heel het volk van God. * Laat ons bidden.
Allen: Heer, zegen en heilig onze gezinnen.

− Voor de synodevaders en de andere deelnemers
aan de Derde Buitengewone Algemene Vergadering van de Bisschoppensynode:
dat de Geest van de Heer hen mag verlichten,
zodat de Kerk, in trouw aan Gods plan,
goede antwoorden mag vinden op de uitdagingen,
waarvoor het gezin zich in deze tijd gesteld ziet. *
Allen: Heer, zegen en heilig onze gezinnen.

− Voor hen die de volken regeren:
dat de Heilige Geest hen inspireert tot een beleid,
dat het gezin als kern en fundament van de maatschappij
versterkt naar Gods plan;
en dat zij families in hun moeilijkheden te hulp komen. *
Allen: Heer, zegen en heilig onze gezinnen.

− Voor de christelijke gezinnen:
dat de Heer, die de gemeenschap van man en vrouw
heeft bezegeld met zijn tegenwoordigheid,
onze gezinnen maakt tot huizen van gebed
en tot innige gemeenschappen van leven en liefde,
naar het voorbeeld van de heilige Familie van Nazaret. *
Allen: Heer, zegen en heilig onze gezinnen.

− Voor echtparen die in moeilijkheden verkeren:
dat God, die rijk is aan barmhartigheid,
hen door de moederlijke dienst van de Kerk
met begrip en geduld vergezelt
op de weg van vergeving en verzoening. *
Allen: Heer, zegen en heilig onze gezinnen.

− Voor gezinnen die omwille van het Evangelie
hun vaderland moeten achterlaten:
dat de Heer, die met Maria en Jozef
naar Egypte heeft moeten vluchten,
hen met zijn genade blijft sterken
en voor hen nieuwe wegen opent
van broederlijke naastenliefde en menselijke solidariteit. *
Allen: Heer, zegen en heilig onze gezinnen.

− Voor de grootouders:
dat de Heer, die in de tempel werd ontvangen
door de heilige grijsaards Simeon en Anna,
hen tot wijze medewerkers maakt
die de ouders ondersteunen
in de geloofsoverdracht en opvoeding van hun kinderen. *
Allen: Heer, zegen en heilig onze gezinnen.

− Voor de kinderen:
dat de Heer van het leven,
die de kinderen tot zich liet komen
en hen tot voorbeeld stelde voor wie het Koninkrijk wil binnengaan,
in iedere mens de eerbied wekt voor het ongeboren leven
en mensen inspireert tot wegen van opvoeding
die overeenstemmen met de christelijke levensvisie. *
Allen: Heer, zegen en heilig onze gezinnen.

− Voor de jongeren:

dat de Heer,
die op de bruiloft van Kana heiligend aanwezig was,
hen laat ontdekken dat het gezinsleven in Gods plan
schoon, heilig en onschendbaar is;
en dat Hij de verloofden op hun weg naar het huwelijk
tot hulp en steun mag zijn. *
Allen: Heer, zegen en heilig onze gezinnen.

God,

Gij die het werk van uw handen niet prijsgeeft,
hoor ons gebed:
zend de Geest van uw Zoon
om de Kerk te verlichten
nu zij deze weg van de Synode begint.
Laat haar de luister van de ware liefde aanschouwen,
die oplicht in de heilige Familie van Nazaret;
en leer haar, naar dit voorbeeld,
vrij en gehoorzaam te zijn
om moedig en barmhartig te kunnen antwoorden
op de uitdagingen van de wereld van vandaag.
Door Christus onze Heer.

© Nederlandse vertaling: NRL, Den Bosch

 

 
© 2022 RK Amsterdam-West      Alle rechten voorbehouden     Realisatie: De Zalige Zalm / Plyworks Media
RSS Inloggen