Bij pastorale spoed

Telefoon:
020-6191766


(voor Amsterdam-West)

Draagt u bij?

Wij willen een plek zijn van aandacht en ontmoeting met God en met elkaar. Dat kan niet zonder uw steun.
Geef nu!

Facebook

e-NieuwsbriefGeen vieringen in onze parochie rond Pasen t/m 13 april (Tweede Paasdag)

Corona maatregelen aangescherpt

gepubliceerd: woensdag 18 maart 2020

GEEN PUBLIEKE LITURGISCHE VIERINGEN T/M PASEN

Met grote pijn in het hart kon­digen de Neder­landse bis­schop­pen aan dat de publieke li­tur­gische vie­rin­gen met Palm­zon­dag, de andere dagen in de Goede Week (het Paas­tri­duüm) en met Pasen dit jaar wor­den afge­last.
Alle maat­regelen die de bis­schop­pen in Neder­land eerder in verband met het corona­vi­rus hebben af­ge­kon­digd op 28 fe­bru­ari en 13 maart, wor­den nu verlengd tot en met maan­dag 13 april (Tweede Paas­dag).

De vieringen door de week kunnen vooralsnog doorgang vinden in onze parochie; De Boomkerk, Augustinuskerk en Vincentiuskerk.

Al eerder kon­digde paus Fran­cis­cus verge­lijk­ba­re maat­regelen aan. De maat­regelen die de over­heid in Neder­land heeft genomen gel­den tot en met 6 april. De bis­schop­pen zien zich echter genood­zaakt ook tot en met Pasen nu al een beslis­sing te nemen in verband met de voor­be­rei­dingen voor de li­tur­gische plech­tig­he­den, die niet goed plaats kunnen vin­den in de hui­dige situatie. Verder is de nood­zaak er vanwege de ge­zond­heid van de gelo­vi­gen, onder wie ook kwets­ba­re personen.

Voor de Chrismamissen in de bis­dom­men geldt dat deze in kleinere kring doorgang zullen vin­den met de be­die­naren die nodig zijn voor de liturgie, zonder koor. Hierover, maar ook over de andere vie­rin­gen in de Goede Week en met Pasen, com­mu­ni­ce­ren de bis­dom­men met hun pa­ro­chies en pas­to­rale teams.

MISSEN, DOOP EN UIT­VAART

De zon­dagse Eucha­ris­tie­vie­ring van de pries­ters vindt in de besloten­heid plaats en zonder koor, eventueel met cantor.

Voor de missen die doordeweeks wor­den gehou­den gel­den de eerder af­ge­kon­digde, strikte maat­regelen met de volgende toevoe­ging: de pastoor beslist naar omstan­dig­he­den en in overeenstem­ming met de over­heidsmaat­regelen of de doordeweekse mis doorgaat of niet. Hij dient daarbij reke­ning te hou­den met de grootte van de kapel of kerk en ziet er op toe dat de richtlijnen van de over­heid wor­den gevolgd. Van de aanwe­zige gelo­vi­gen wordt gevraagd 1½ meter afstand van elkaar te hou­den ook als men naar voren komt voor de H. Communie of per­soon­lijke zegen en niet te komen wanneer men verkou­den is.

Hetzelfde geldt voor doop­vie­ringen en uit­vaarten die sober en kleinschalig moeten wor­den gehou­den en in overeenstem­ming moeten zijn met de nadere richtlijnen van het eigen bisdom. In geval van uit­vaarten dienen deze ook in overeenstem­ming te zijn met de richtlijnen van de uit­vaartbranche zoals met betrek­king tot het maximum aantal aanwe­zige personen.

VERENIGD IN GEBED

De kerken blijven waar moge­lijk open en toe­gan­ke­lijk om te bid­den of een kaars op te steken. Vraag aan de bezoekers is, om daarbij afstand te hou­den tot andere kerk­gan­gers en indien men verkou­den is, niet te komen maar thuis te bid­den.

Op zon­dag is er de Eucha­ris­tie op tele­vi­sie via KRO-NCRV, vanaf 10.00 uur op NPO 2. Verder zendt Radio Maria iedere doordeweekse ochtend en avond een Eucha­ris­tie­vie­ring uit om 09.00 uur en 19.00 uur. In het weekend op zater­dag om 09.30 uur en zon­dag om 10.00 uur.

MAAT­REGELEN

Eerder af­ge­kon­digde maat­regelen die nu wor­den verlengd tot en met 13 april:

Tijdens vie­rin­gen (in kleine kring) in pa­ro­chies en in­stel­lingen is het ont­van­gen van de communie op de tong niet moge­lijk;

De communie kan alleen op de hand wor­den ont­van­gen en dient alleen door de cele­brant uitgereikt te wor­den;

De kelk­com­mu­nie is voorbe­hou­den aan de cele­brant;

Kerk­gan­gers geven elkaar bij de vredeswens niet de hand;

Er wordt geen gebruik gemaakt van wij­wa­ter bij binnen­komst en verlaten van de kerk;

Publieke li­tur­gische vie­rin­gen op zater­dag­avond en op de zon­dag wor­den afge­last;

Vormsel­vie­ringen en pre­sen­ta­tie­vie­ringen voor com­mu­ni­can­ten wor­den afge­last;

Dopen en uit­vaarten vin­den plaats in kleine kring en wor­den sober gehou­den. Ook hier met inachtne­ming van fysieke afstand tussen de gelo­vi­gen;

De bis­dom­men ontra­den alle andere sa­men­komsten, zoals het koffie drinken na vie­rin­gen, koor­re­pe­ti­ties en cateche­tische bij­een­komsten.

 

 

 
© 2024 RK Amsterdam-West      Alle rechten voorbehouden     Realisatie: De Zalige Zalm / Plyworks Media
RSS Inloggen