Bij pastorale spoed

Telefoon:
06 - 422 02 667


(voor Amsterdam-West)

Draagt u bij?

Wij willen een plek zijn van aandacht en ontmoeting met God en met elkaar. Dat kan niet zonder uw steun.
Geef nu!

Facebook

e-NieuwsbriefActiviteiten

Lunchconcerten in de Boomkerk

21 juli 2020
13:00tot14:00
28 juli 2020
13:00tot14:00
4 augustus 2020
13:00tot14:00

ORGELCONCERTEN   

Lunchconcerten op dinsdag,  aanvang 13.00 uur
Duur: ca. 40 minuten

Dinsdag 21 juli –  Susanna Veerman

De mooiste orgelwerken van o.a. Bach, Vierne, Bossi, Franck en Andriessen.

Dinsdag 28 juli –  Bart Klijnsmit

Muziek uit o.a. Italië, Spanje en Portugal uit de 17e eeuw; daarnaast ook een indrukwekkend mystiek stuk (Le jardin suspendu) van de Franse componist Jehan Alain.
Hij sneuvelde op 29-jarige leeftijd bij de slag om Frankrijk in Saumur in 1940.

Dinsdag 4 augustus –  Wim Does

We maken een muzikale reis van Duitsland via Frankrijk naar Engeland.
Orgelwerken van o.a. Bach (Passacaglia), Vierne, Vaughan-Williams en Hollins.

Vrije toegang. Vrijwillige bijdrage na afloop.
Alle concerten onder voorbehoud met inachtneming van de regels van het RIVM.                                                           

Boomkerk, Admiraal de Ruijterweg 406, Amsterdam

Welkom in de kerk

6 juli 2020
18:00

DE KERK IS WEER OPEN, WELKOM!

We komen weer samen in de kerk voor viering en gebed. De kerken houden zich aan de regels van het RIVM.

Vieringen op weekdagen beginnen weer in de Augustinuskerk

30 juni 2020
18:15

Vrijdag 3 juli gaan we weer beginnen met de vieringen op de 1e vrijdag van de maand om 10.00 uur.
Ook is er weer iedere week om 10.00 uur een viering op dinsdagmorgen.

Met ingang van 5 juli mogen we weer maximaal 100 mensen in de kerk begroeten, uiteraard met inachtneming van 1,50 m. afstand. Dat zal voor de Augustinuskerk geen probleem opleveren.
In de laatste week van juni zal een en ander volgens de R.I.V.M. voorwaarden worden geregeld.

Ook is de hal van Nw.Vredenburgh weer vrij gegeven en kan men via de hal weer naar de kerk. De deuren aan de Postjesweg blijven dus voortaan gesloten.

Hans Simis                                                                                                        

Veilig ter communie gaan

 

 

 

Zondag 14 juni: Sacramentsdag

11 juni 2020
16:35


Tijdens de laatste avond van zijn leven houdt Jezus het Laatste Avondmaal met zijn leerlingen. Ik denk dat de diepste zin van de maaltijd, waarin Jezus zijn vrienden bijeenbrengt op deze avond te maken heeft met het gegeven dat God de mens altijd trouw wil zijn, onder welke omstandigheden dan ook. God wil het verbond dat Hij met de mensen aangegaan is en dat Hij vele malen vernieuwd heeft, steeds verder door laten gaan. God wil altijd bij ons mensen blijven. Zijn Zoon Jezus gaat maaltijd houden met zijn vrienden om het feest van de bevrijding uit Egypte en het Verbond tussen God en de mensen te vieren.

Tijdens de joodse Pesach, het joodse Pasen, wordt gevierd dat men vrij is en dat men mag leven in dit verbond met God en in verbondenheid met elkaar. God zal zijn eindeloze liefde aan de mens blijven geven. Hij is immers trouw. Jezus stond ook in dat goddelijk Verbond: daar getuigt zijn hele leven van. Tijdens de maaltijd wil Hij het Verbond tussen God en de mensen voortzetten. Daarvoor geeft Hij zichzelf.

Denkt u zich eens in: de liefde van God voor de mensen ging zover dat God zijn eigen Zoon naar de wereld stuurt. God geeft zichzelf aan de mensen om te herstellen waar de mens tekort geschoten is! Als brood wil Jezus zichzelf breken, zoals Hij straks zijn lichaam zal laten breken in de dood. Als wijn wil Hij zichzelf uitgieten, zoals Hij straks zijn bloed zal vergieten op het kruis.

Heel zijn leven wil Jezus in deze maaltijd samenvatten, want brood en wijn zijn tekens van zijn leven, om duidelijk te maken dat Hij niet voor zichzelf heeft willen leven, maar dat Hij zijn leven aan anderen gewijd heeft tot aan zijn dood toe.
Igno Osterhaus, pastor

Lezing uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Johannes (6,51-58)
In die tijd zei Jezus tot de menigte der Joden:
“Ik ben het levende brood dat uit de hemel is neergedaald.
Als iemand van dit brood eet, zal hij leven in eeuwigheid.
Het brood dat Ik zal geven, is mijn vlees
ten bate van het leven der wereld.”
De Joden geraakten daarover met elkaar aan het twisten
en zeiden:
“Hoe kan Hij ons zijn vlees te eten geven?”
Jezus sprak daarop tot hen:
“Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u:
Als gij het vlees van de Mensenzoon niet eet
en zijn bloed niet drinkt,
hebt gij het leven niet in u.
Wie mijn vlees eet en mijn bloed drinkt,
heeft eeuwig leven en Ik zal hem doen opstaan op de laatste dag.
Want mijn vlees is echt voedsel en mijn bloed is echte drank.
Wie mijn vlees eet en mijn bloed drinkt,
blijft in Mij en Ik in hem.
Zoals Ik door de Vader die leeft, gezonden ben
en leef door de Vader,
zo zal ook hij die Mij eet, leven door Mij.
Dit is het brood, dat uit de hemel is neergedaald.
Het is niet zoals bij de vaderen, die het manna gegeten hebben
en niettemin gestorven zijn;
wie dit brood eet, zal in eeuwigheid leven.”

 

Hoe gaat het met onze vieringen na 14 juni?

9 juni 2020
19:08

Op 14 juni a.s. zullen wij de zondagsvieringen ook weer voortzetten.
We weten dat van overheidswege een aanzienlijk aantal voorwaarden is opgelegd. Deze liggen op het terrein van veiligheid en gezondheid. Dit heeft natuurlijk te maken met het zoveel mogelijk voorkomen dat de corona-pandemie zich verder uitbreidt. Met de volgende voorwaarden dienen we rekening te hounden:

Tot 1 juli bedraagt het maximale aantal kerkgangers dat mag worden toegelaten 30. Daarna wordt dit hopelijk verhoogd naar 100. Voor de Vincentiuskerk gaan we in de maand juni uit van een maximum aantal van 15 personen.

 • Er zijn regels op het terrein van gezondheid en hygiëne:
 • iemand die zich ziek voelt en/of koorts heeft, wordt gevraagd om niet aan de viering deel te nemen. Bij de entree staat een vrijwilliger die dit voor de zekerheid nog een keer na vraagt aan de bezoekers
 • persoonlijke hygiëne, onder meer hoesten in de ellenboog, het ontsmetten van handen, geen toiletbezoek (toiletten vormen een belangrijke bron van verspreiding van virussen en bacteriën)
 • het voortdurend houden van een afstand van 1,5 meter; dit geldt ook voor de zitplaatsen en voor de looproutes
 • geen zang: diep inhaleren en weer uitademen vergroot de mogelijkheid tot virale en bacteriële infectie. Alleen voor een cantor mag een uitzondering worden gemaakt, hij of zij heeft een ruimte van zes meter rondom, waarbinnen zich geen andere personen mogen bevinden
 • de ruimte dient goed te worden geventileerd

Ook is een aantal liturgische aanwijzingen vastgesteld. Belangrijk is dat we ook in de kerk afstand houden van 1,5 meter ten opzichte van andere mensen.
Vanaf 14 juni (Sacramentsdag) kan de H. Communie worden uitgereikt aan degenen die dit willen. Voor het communiceren gelden enkele strikte aanwijzingen. Deze hebben ook weer te maken met veiligheid en hygiëne. Deze aanwijzingen worden u tijdens de vieringen in onze drie kerken meegedeeld.

Aan de kerken is gevraagd om uitvoering te geven aan genoemde aanwijzingen. Deze zijn afkomstig van zowel onze burgerlijke als van onze kerkelijke overheid. Veel vrijwilligers zijn ook nu weer bezig met het treffen van voorbereidingen om de vieringen van aanstaande zondag voor u mogelijk te maken.

Hoe kunnen wij ons aanmelden voor de vieringen in onze drie kerken?

Voor de Augustinuskerk kunt u zich aanmelden: op tel. nr. 020 6120892 of 06 20418546 (tot 30 personen)

Voor de Boomkerk kunt u zich aanmelden: zaterdagmiddag tussen 16.00 en 18.00 uur op tel. nr. 06 42202667 (tot 30 personen)

Voor de Vincentiuskerk kunt u zich aanmelden: zaterdagmorgen van 11.00 tot 14.00 uur op tel. nr. 06 42202667 (tot 15 personen)

Wij hopen u op 14 juni weer welkom te mogen heten in onze kerken! Wij zien uit naar uw komst!

Met vriendelijke groet,

namens het parochiebestuur, de pastorale teams en de pastores van onze Emmaüsparochie,                                          

Igno Osterhaus, pastor.

 

 

Zondag 7 juni feest van de Heilige Drie-eenheid

5 juni 2020
11:30

Spreken over God kunnen we niet zonder dat we daarbij de mens betrekken, want wat we van God leren kennen, komt alleen in mensen en tussen mensen aan het licht. Of het nu gaat over God als Drie-eenheid, of over God als Schepper of als Vader; hoe God ook ter sprake wordt gebracht, het zijn steeds mensen die de woorden spreken. De namen, de symbolen die wij voor God gebruiken berusten op menselijke ervaringen met Hem. Het christelijk geloof gaat uit van een diepe persoonlijke relatie tussen de drie goddelijke Personen, de Vader, de Zoon en de heilige Geest, die samen de Drie-eenheid vormen, één God in drie Personen. Dit is mysterie is voor ons gewone stervelingen moeilijk te begrijpen. Misschien kunnen we toch een klein tipje van de sluier oplichten…

Het gaat om een zeer diepe relatie die bestaat tussen de drie goddelijke Personen. Deze heeft alles met oneindig grote liefde en onderlinge verbondenheid te maken. Ook is er een liefdesband die gaat van God naar de mensen. Deze liefdesrelatie mag gelukkig ook wederzijds zijn. God schenkt ons voortdurend zijn oneindig grote liefde, zijn zorg en zijn warmte. Het is aan ons mensen om deze liefde te beantwoorden. Daartoe nodigt Hij ons uit. Het gaat om wederzijdse liefde tussen God en mens en om liefde tussen mensen onderling. Ook kunnen mensen onderling leven volgens het liefdesmodel van de heilige Drie-eenheid. Zodra dit perfecte goddelijke model uiteindelijk verwezenlijkt zal zijn, is het Rijk van God hiermee definitief verwezenlijkt. Het zijn de liefde van God en de onderlinge liefde tussen mensen die ons kunnen voeden en verwarmen. God kent ons en zijn liefde naar ons toe is onmetelijk groot. Hij houdt van ieder van ons! Wij mensen mogen ingaan op de goddelijke uitnodiging van liefde en warmte….

Zorg en liefde die in ons worden opgeroepen zijn verwarmend en lichtgevend als een vuur. Het is een vlam van goddelijke oorsprong die te vinden is ín de schepping. We mogen ons hieraan warmen, we mogen het doorgeven.                                                                   Igno Osterhaus, pastor.

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Johannes (3,16-18).
In die tijd zei Jezus tot Nikodemus: “Zozeer heeft God de wereld liefgehad,
dat Hij zijn eniggeboren Zoon heeft gegeven, opdat al wie in Hem gelooft, niet verloren zal gaan, maar eeuwig leven zal hebben. God heeft zijn Zoon niet naar de wereld gezonden om de wereld te oordelen, maar opdat de wereld door Hem zou worden gered. Wie in Hem gelooft, wordt niet geoordeeld, maar wie niet gelooft, is al veroordeeld, omdat hij niet heeft geloofd in de Naam van de eniggeboren Zoon van God

 

Hoe gaat het met onze vieringen na 1 juni?

4 juni 2020
18:15

Op 7 juni a.s. hopen wij voorzichtig te kunnen beginnen met het houden van onze vieringen op zondag. Van overheidswege is een aanzienlijk aantal voorwaarden opgelegd. Deze liggen op het terrein van veiligheid en gezondheid. We weten dat dit te maken heeft met het zoveel mogelijk voorkomen dat de corona-pandemie zich verder uitbreidt. We hebben er vanzelfsprekend allemaal ook belang bij, dat de vieringen vanaf 7 juni a.s. kunnen worden hervat. Gelukkig is dit mogelijk! Er zijn wel voorwaarden aan verbonden. Enkele hiervan zijn:

Tot 1 juli bedraagt het maximale aantal kerkgangers dat mag worden toegelaten 30. Daarna wordt dit hopelijk verhoogd naar 100.
Voor de Vincentiuskerk gaan we in de maand juni uit van een maximum aantal van 15 personen.

 • Er zijn regels op het terrein van gezondheid en hygiëne:
 • iemand die zich ziek voelt en/of koorts heeft, wordt gevraagd om niet aan de viering deel te nemen. Bij de entree staat een vrijwilliger die dit voor de zekerheid nog een keer na vraagt aan de bezoekers
 • persoonlijke hygiëne, onder meer hoesten in de ellenboog, het ontsmetten van handen, geen toiletbezoek (toiletten vormen een belangrijke bron van verspreiding van virussen en bacteriën)
 • het voortdurend houden van een afstand van 1,5 meter; dit geldt ook voor de zitplaatsen en voor de looproutes
 • geen zang: diep inhaleren en weer uitademen vergroot de mogelijkheid tot virale en bacteriële infectie. Alleen voor een cantor mag een uitzondering worden gemaakt, hij of zij heeft een ruimte van zes meter rondom, waarbinnen zich geen andere personen mogen bevinden
 • de ruimte dient goed te worden geventileerd

Ook is een aantal liturgische aanwijzingen vastgesteld, bijvoorbeeld: op 7 juni mag geen H. Communie worden uitgereikt. Vanaf 14 juni (Sacramentsdag) is dit wel toegestaan, zij het onder strikte voorwaarden. Deze liggen op het gebied van veiligheid en hygiëne.

Aan onze drie kerken is gevraagd om uitvoering te geven aan genoemde aanwijzingen. Deze zijn afkomstig van onze burgerlijke en kerkelijke overheid. Veel vrijwilligers zijn nu druk bezig met heel veel voorbereidingen om deze vieringen voor ons daadwerkelijk mogelijk te maken. Wij mogen hen hier dankbaar voor zijn! Er zitten nogal wat haken en ogen aan, voordat wij kunnen beginnen met de eerste vieringen na ruim twee maanden ‘vieringloos’ te zijn geweest. Zij doen hun uiterste best voor ons allemaal! Wij mogen heel veel dank hiervoor aan deze vrijwilligers uitspreken!

Hoe kunnen wij ons aanmelden voor de vieringen in onze drie kerken?

Voor de Augustinuskerk kunt u zich aanmelden: op tel. nr. 020 6120892
of 06 20418546 (tot 30 personen)

Voor de Boomkerk kunt u zich aanmelden: zaterdagmiddag tussen 16.00 en 18.00 uur op tel. nr. 06 42202667 (tot 30 personen)

Voor de Vincentiuskerk kunt u zich aanmelden: zaterdagmorgen van 11.00 tot 14.00 uur op tel. nr. 06 42202667 (tot 15 personen)

Wij hopen u vanaf 7 juni weer welkom te mogen heten in onze kerken! Wij zien uit naar uw komst!

Laten we allemaal hopen en in ons dagelijkse gebed ook vragen dat deze verschrikkelijke pandemie spoedig tot een einde zal komen!

Ik wens u, zeker in deze moeilijke tijden, allen alle goeds toe en vooral Gods rijke zegen!

Met vriendelijke groet,

namens het parochiebestuur, de pastorale teams en de pastores van onze Emmaüsparochie,

Igno Osterhaus, pastor.

Wisseling van de wacht – Tweede Pinksterdag

30 mei 2020
17:00

Graag vraag ik uw aandacht voor het artikel dat vandaag op de website van het bisdom Haarlem-Amsterdam is gepubliceerd, en waarin de “wisseling van de wacht” van onze bisschoppen op Tweede Pinksterdag wordt aangekondigd: klik op onderstaande link:

https://www.bisdomhaarlem-amsterdam.nl/?p=news&id=4224&t=Wisseling+van+de+wacht

Aangezien het door de omstandigheden niet lang tevoren kon worden aangekondigd en het niet mogelijk is dat velen daarbij aanwezig kunnen zijn, verzoeken we u indien mogelijk dit bericht te verspreiden binnen uw parochies en een verwijzing hiernaar op te nemen op de website van de parochie.

Dan kunnen toch zoveel mogelijk mensen dit bijzondere moment meebeleven via de livestream van KathedraalTV.

Willen we die dag samen verenigd zijn in gebed voor onze beide bisschoppen!

Met vriendelijke groet,

Bart Putter

dr. B.J. Putter, kanselier
______________________
Bisdom Haarlem-Amsterdam

Pinksteren, ook een werkelijkheid van onze tijd?

29 mei 2020
11:00

“Toen de dag van Pinksteren aanbrak waren allen (de leerlingen, mannen en vrouwen) op dezelfde plaats” (Handelingen 2,1). ‘Allen’, dat duidt dus op een gemeenschap…. En dan verder: “Er verscheen hun iets dat op een vuur geleek en dat zich, in tongen verdeeld, op ieder van hen neerzette.” (Handelingen 2,3). ‘Op ieder van hen’: dat betekent dat de Geest aan ieder persoonlijk gegeven wordt, aan ieder zoals hij of zij is, met zijn of haar eigen talenten, de eigen mogelijkheden en de eigen plaats in de wereld. Op al die mensen, op ieder van hen daalt de Geest van God neer en de leerlingen beginnen te spreken, allen, ieder in zijn eigen taal naar gelang de Geest hen te vertolken geeft.

En dan gebeurt het grote wonder. Al die verschillende mensen van diverse culturen en nationaliteiten die in Jeruzalem bij elkaar zijn, worden aangesproken. Voor ieder van hen is er een blijde boodschap, een goed woord. Hoe is het mogelijk, zeggen ze tegen elkaar, dat zij – mensen uit vele landen – hen verstaan, ieder in zijn eigen taal en hen horen spreken van Gods grote daden. De aanwezigheid van zoveel mensen uit zoveel landen, die ieder worden verstaan in hun eigen taal, geeft aan dat de Blijde Boodschap bestemd is voor de gehele mensheid, voor alle mensen die onze aarde bewonen.

Op deze dag, waarop de geest zich openbaart aan een enorme hoeveelheid mensen, worden zeer veel mensen geraakt door de heilige Geest. Zij begrijpen de Blijde Boodschap. Op die eerste dag laten zich maar liefst 3.000 mensen dopen. Veel van de gedoopten brengen vervolgens de Blijde Boodschap mee naar hun eigen woonplaats en het geloof in Jezus Christus breidt zich zeer snel uit over de toenmalig bekende wereld…… De kerk van Jezus Christus die gesticht was door Jezus op het kruis, wordt met het pinksterfeest concreet gerealiseerd. 31 mei 2020, de dag waarop het wonder van het pinkstergebeuren wordt gevierd, is ook dit jaar weer aangebroken. Is ook nu dit wonder mogelijk, namelijk dat zoveel mensen worden aangesproken door de Blijde Boodschap? Dat kan, als wij de Geest van God aanroepen en als wij hier om vragen.

Als wij om de Geest durven bidden en als wij ons in alle openheid willen inzetten voor de kerk en voor de verkondiging van het geloof, ieder vanuit zijn of haar eigen situatie, in de kerk, in het gezin, op het werk, of waar dan ook. Dan zal ook in onze dagen het pinksterwonder opnieuw kunnen geschieden. Dan kunnen wij zien dat veel mensen zich aangetrokken zullen voelen tot de boodschap van Christus en veel van deze mensen, jong én oud, zullen bemerken dat zij zich door de kerk aangesproken voelen en dat zij de Blijde Boodschap in zich op willen nemen. Veel gebed, liefst gezamenlijk en inzet, is daarvoor nodig.

Ook is een houding van liefde en eensgezindheid voor een (parochie)gemeenschap onontbeerlijk. Liefde trekt de heilige Geest aan. Door liefde en onderlinge verbondenheid kan de Geest werkzaam zijn. De Geest van God kan ons vervullen van wijsheid en inzicht. Het gevoel dat de heilige Geest in een gemeenschap werkzaam is, is van kapitaal belang voor die gemeenschap. Deze zal zich kunnen vernieuwen en zij zal nieuwe inspiratie opdoen. Nieuw leven kan zo in een gemeenschap worden geblazen.
Laten wij ervoor gaan! Laat de heilige Geest in ons werken. Laat ook onze gemeenschap vervuld worden van zijn Geest, dan kan het pinksterverhaal zich – ook bij ons – voortdurend herhalen. Dan zal het Pinksterfeest voor ons allen een zalig Pinksteren zijn. Dat wens ik u allen van harte toe: een zalig Pinksteren!                                                                     Igno Osterhaus, pastor.

Uit de Handelingen van de Apostelen (2,1-11)
Toen de dag van Pinksteren aanbrak,
waren allen bijeen op dezelfde plaats.
Plotseling kwam uit de hemel
een gedruis alsof er een hevige wind opstak
en heel het huis waar zij gezeten waren, was er vol van.
Er verscheen hun iets dat op vuur geleek
en dat zich, in tongen verdeeld, op ieder van hen neerzette.
Zij werden allen vervuld van de heilige Geest
en zij begonnen te spreken in vreemde talen,
naargelang de Geest hun te vertolken gaf.
Nu woonden er in Jeruzalem Joden,
vrome mannen,
die afkomstig waren uit alle volkeren onder de hemel.
Toen dat geluid ontstond, liepen die te hoop
en tot hun verbazing
hoorde iedereen hen spreken in zijn taal.
Zij waren buiten zichzelf en zeiden vol verwondering:
“Maar zijn al die daar spreken dan geen Galileeërs?
Hoe komt het dan
dat ieder van ons hen hoort spreken
in zijn eigen moedertaal?
Parten, Meden en Elamieten,
bewoners van Mesopotamië, van Judea en Kappadocië,
van Pontus en Asia,
van Frygië en Pamfylië,
Egypte en het gebied van Libië bij Cyrene,
de Romeinen die hier verblijven,
Joden zowel als proselieten,
Kretenzen en Arabieren,
wij horen hen in onze eigen taal spreken van Gods grote daden.”

Voedselinzameling

28 mei 2020
16:50

Inzameling van lang houdbaar voedsel, speciaal in de coronatijd,
voor getroffen ongedocumenteerde huishoudens van Portugeessprekende in Amsterdam.

U kunt het komen brengen:

zaterdag van 14.00 tot 17.00 uur

bij de ingang van de Boomkerk (voorkant),

Admiraal de Ruijterweg 406,

tram 19, halte Wiltzanghlaan

Van harte aanbevolen,                                                                                                                                                                                            

 
© 2020 RK Amsterdam-West      Alle rechten voorbehouden     Realisatie: De Zalige Zalm / Plyworks Media
RSS Inloggen