Bij pastorale spoed

Telefoon:
020-6191766


(voor Amsterdam-West)

Draagt u bij?

Wij willen een plek zijn van aandacht en ontmoeting met God en met elkaar. Dat kan niet zonder uw steun.
Geef nu!

Facebook

e-NieuwsbriefStille Zaterdag

Wees blij, de steen is van het graf weggerold!

We hebben de heel zachte winter al weer achter ons gelaten. Bomen stonden wel kaal, langs de grachten en in de plantsoenen. Slechts enkele nachten en dagen heeft het een beetje gevroren. Alles was toen koud en grijs. Er bloeiden geen bloemen die de zaak wat fleuriger konden maken. De laatste twee weken zien we gelukkig dat er al weer heel wat groen aan de takken van bomen en struiken is gekomen. Knoppen gaan open en nieuw leven dient zich weer aan. De warmte heeft de kou verslagen. Het licht van de lente heeft het gewonnen van het winterse donker. Het leven heeft het gewonnen van de dood! Jawel: de bomen krijgen weer bladeren. Het gras groeit weer en uit de koude grond zijn krokussen en narcissen uitgegroeid en in bloei komen te staan. Ook de tulpen bloeien weer volop! Jammer dat de Keukenhof dit jaar vanwege ‘corona’ niet voor publiek toegankelijk is! De warmte heeft de kou verdreven; het licht heeft het gewonnen van het donker; grijs is weer groen geworden.

Het leven is God dierbaar. Alle leven is door Hem gemaakt. Het gras, de bomen, de prachtige bloemen, alles komt van zijn hand. God is als een kunstschilder die de mooiste kleuren voor ons verzamelt. De hele natuur is een prachtig kunstwerk. Zijn mooiste kunstwerk is echter de mens. Deze heeft Hij het meeste van alle schepselen lief. De mens heeft Hij bestemd tot eeuwig leven. Leven, sterker dan de dood.

Jezus overwon de dood. Het is alsof Hij ons vandaag wil zeggen: “Wees blij, de steen is van het graf weggerold”. Ga zien en geloven. “Niemand leeft voor zichzelf, niemand sterft voor zichzelf; wij leven en sterven voor God, onze Heer. Aan Hem behoren wij toe”.
In de vroege morgen, toen de zon juist op was, het donker het opnieuw ging verliezen van het licht, heel vroeg in de morgen, gingen een paar vrouwen naar het graf van Jezus. Daar aangekomen hoorden en zagen zij dat Hij verrezen was. Zij vertelden het aan de andere leerlingen. Ook zij gingen zien, inzien en geloven. Zij vertelden het verder aan iedereen die het maar horen wilde: Hij die mensen leven schonk, licht gaf aan mensen in het donker, vuur aan mensen in de kou, Hij die mensen deed opstaan uit de dood, is nu zelf opgestaan uit de dood. De kerk zegt het vandaag de eerste leerlingen na: De Gekruisigde, Hij die gestorven en begraven is, gevallen als zaad in de grond, is tot bloei gekomen, want God heeft het leven sterker gemaakt dan de dood.

Dat is wat wij met Pasen vieren. De doortocht door de dood naar het leven. De dood is slechts een tussenfase, een noodzakelijke stap op weg naar het eeuwige leven. Met Pasen vieren wij de opstanding van de Heer en wij denken daarbij ook aan de opstanding van alle mensen na de dood.

Als graan zullen wij in de akker worden uitgezaaid. Het zaad zal echter opschieten uit de grond en de prachtigste gewassen en bloemen zullen daaruit verrijzen. Dat is wat Jezus ons in het vooruitzicht heeft gesteld. Daar mogen wij op vertrouwen.
Ik wens u een zalig Pasen.

Igno Osterhaus, pastor                                                                                                                                                                                                            

 

EVANGELIE (MT. 28, 1-10)                                                                              

 Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Matteüs.
Na de sabbat bij het aanbreken van de eerste dag der week kwamen Maria Magdalena en de andere Maria naar het graf kijken. Plotseling ontstond er een hevige aardbeving en een engel van de Heer daalde uit de hemel, kwam naderbij, rolde de steen weg en zette zich daarop neer. Hij straalde als een bliksemschicht en zijn kleed was wit als sneeuw. De bewakers begonnen van schrik voor hem te beven en het leven scheen uit hen geweken. De engel sprak de vrouwen aan en zei: “Gij behoeft niet bevreesd te zijn; ik weet dat gij Jezus zoekt, de gekruisigde. Hij is niet hier, Hij is verrezen zoals Hij gezegd heeft; komt zien naar de plaats waar Hij gelegen heeft. Gaat nu terstond aan zijn leerlingen zeggen: Hij is verrezen van de doden, en nu gaat Hij u voor naar Galilea; daar zult gij Hem zien. Dat had ik u te zeggen.” Terstond gingen zij weg van het graf, met vrees en grote vreugde, en zij haastten zich het nieuws aan zijn leerlingen over te brengen. En zie, Jezus kwam hen tegemoet en zij: “Weest gegroet.” Zij traden op Hem toe, omklemden zijn voeten en aanbaden Hem. Toen sprak Jezus tot hen: “Weest niet bevreesd. Gaat aan mijn broeders de boodschap brengen, dat zij naar Galilea moeten gaan en daar zullen zij Mij zien.”

Paasversiering Boomkerk

 

                                                                                                                                                                                                  

 
© 2024 RK Amsterdam-West      Alle rechten voorbehouden     Realisatie: De Zalige Zalm / Plyworks Media
RSS Inloggen