Bij pastorale spoed

Telefoon:
020-6191766


(voor Amsterdam-West)

Draagt u bij?

Wij willen een plek zijn van aandacht en ontmoeting met God en met elkaar. Dat kan niet zonder uw steun.
Geef nu!

Facebook

e-NieuwsbriefCorona maatregelen aangescherpt in onze kerken

Coronaregels na de persconferentie van 18 december 2021 

De Nederlandse bisschoppen hebben 19 december bekend gemaakt welke coronaregels gelden tot 14 januari. Onze Emmaüsparochie volgt deze regels.

De bisschoppen schrijven het volgende:
De pers­con­fe­ren­tie van 18 de­cem­ber over de Corona­maat­re­ge­len is bijzon­der moei­lijk voor ons nu we op het punt staan een van de grootste feesten van het jaar te vieren: Kerst­mis. Tege­lijk kunnen we alleen begrip hebben en onze mede­wer­king geven nu de situatie helaas weer een flinke drei­ging kent. De afgelopen dagen is er overleg geweest over wat deze situatie voor onze kerken betekent. Ook voor de katho­lie­ke kerk wordt het aantal gelo­vi­gen beperkt tot vijf­tig. Hierbij het com­mu­ni­qué.

Verdere aanscher­ping corona­maat­re­ge­len voor R.-K. Kerk vanaf 19 de­cem­ber
Naast de eer­der af­ge­kon­digde maat­regelen voor de Rooms-Katho­lie­ke Kerk, hebben de bis­schop­pen besloten tot nog ver­dere aanscher­ping in ver­band met de af­ge­kon­digde lockdown per 19 de­cem­ber. Begin de­cem­ber wer­den al de publieke vie­rin­gen na 17.00 uur geschrapt en daar­mee ook alle publieke kerst­nacht­vie­ringen om zo op kerst­avond een massale bewe­ging van kerk­gan­gers te voor­ko­men. Nu kon­digen de bis­schop­pen aan dat bij de publieke vie­rin­gen voor 17.00 uur nog slechts vijf­tig aanwe­zigen mogen zijn.

De lockdown is ingrijpend voor ie­der­een. Dat ervaren ook de R.-K. bis­schop­pen en zij nemen hierin hun verant­woor­de­lijk­heid. Ze begrijpen dat dit voor pa­ro­chies en pa­ro­chi­anen weer een teleur­stel­ling is die het samen vieren van onder meer Kerst­mis belemmert. ‘Maar’,  vragen de bis­schop­pen, ‘laten we zorg hebben voor onze naasten en dit zorg­vul­dig doen in soli­da­ri­teit met de hele samen­le­ving. Als gelo­vi­gen gaan we door deze donkere tijd in de kracht van het geloof en in het ver­trouwen dat het Licht van Christus de duisternis overwint’.

Voor alle vie­rin­gen vóór 17.00 uur geldt dat deze met het maximumaantal van vijf­tig aanwe­zigen, exclusief be­die­naren, publiek toe­gan­ke­lijk blijven.

Reserveren en zang
Pa­ro­chies wordt ver­zocht weer te werken met een reserve­rings­sys­teem en alle bestaande maat­regelen blijven van kracht. Dat geldt voor de an­der­halve meter­regel, de ver­plich­ting tot het dragen van een mondkapje bij ver­plaat­singen en de basis­regels op het gebied van hygiëne, ventilatie en thuis­blij­ven bij klachten.

U kunt reserveren voor de Boomkerk op telefoonnummer 06 17 858 026 elke werkdag van 10.00 tot 12.00 uur.
Reserveren voor de Augustinuskerk op telefoonnummer: 020 6120892 0f 0620418546
Voor de Vincentiuskerk hoeft niet gereserveerd te worden maar ook hier mogen maar max 50 personen.

Wat betreft het zingen gaan de bis­schop­pen terug naar de eer­dere maat­regel van voorzang door één cantor of maximaal vier zan­gers.

Het elkaar ontmoeten na de viering onder het genot van een kopje koffie gaat niet door in onze kerken. Dit laatste vergroot het besmettingsrisico aanzienlijk. Het is om deze reden dat wij hiervan af moeten zien. Dit is geen leuk bericht voor de Kerstdagen. Misschien helpt de gedachte dat we elkaar niet onnodig aan extra gevaar bloot hoeven te stellen.

Als u niet naar de kerk kunt komen kunt u ook kerstvieringen volgen op vierkerstmis.nl.  Deze website bied handige links en downloads die allemaal inspirerend en informatief zijn voor en over het vieren van Kerstmis. Kijk voor meer informatie op:  https://www.vierkerstmis.nl/

Uit­vaar­ten en andere ker­ke­lijke bij­een­komsten
Uit­vaar­ten mogen – met ver­wij­zing naar de uit­zon­de­ring die door de over­heid wordt toe­ge­staan -vanaf 19 de­cem­ber door maximaal hon­derd personen wor­den bijgewoond. Voor alle andere vie­rin­gen geldt het genoemde aantal van maximaal vijf­tig aanwe­zigen.

Voor alle andere ker­ke­lijke bij­een­komsten dan vie­rin­gen geldt dat deze zoveel moge­lijk digi­taal plaats moeten vin­den. Gezien de maximum groepsgrootte die geldt voor buiten­bij­een­komsten kunnen er geen openlucht­vie­ringen, her­ders­tochten enzo­voort plaats­vin­den.

Meer informatie vindt u op Arsacal – Mgr. Hendriks

Of www.bisdomhaarlem-amsterdam.nl

 
© 2024 RK Amsterdam-West      Alle rechten voorbehouden     Realisatie: De Zalige Zalm / Plyworks Media
RSS Inloggen